FEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
FEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
Documentació - Comunicats - Circulars

CircularsCIRCULAR 15-2019 INSTRUCCIÓ 1/2019 DE LA DGEMSI EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT PER A LA PRIMERA INSPECCIÓ

CIRCULAR 14-2019 INSTAL·LACIÓ D’ESCALFADORS A GAS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN HABITATGES

CIRCULAR 13-2019 CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN LA SUBSTITUCIÓ DE L’APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA

CIRCULAR 12-2019 FENÍE ENERGÍA PATROCINA DE NOU LA VOLTA A CATALUNYA

CIRCULAR 11-2019 3A TROBADA NACIONAL DEL SECTOR DLE MATERIAL ELÈCTRIC

CIRCULAR 10-2019 INSTRUCCIÓ 3/2014 SOBRE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ I CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

CIRCULAR 9-2019 PROJECTE DE REAL DECRET PER APROVAR EL PLA TÈCNIC DE LA TDT

CIRCULAR 8-2019 INSTAL·LADORS AUTORITZATS PER INSTAL·LAR EQUIPS AMB R-32

CIRCULAR 7-2019 AMPLIACIÓ DEL PERIODE PER COMUNICAR L’ADEQUACIÓ AL RD 513/2017 DE 22 DE MAIG DE LES

CIRCULAR 6-2019 PEATGES D’ACCÉS D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A L’ANY 2019

CIRCULAR 5-2019 RESULTATS CAMPANYA VERIFICACIÓ INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 2017

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial, d’acord amb l’article 20 de la llei 9/2014, i com a òrgan competent en matèria de seguretat industrial a Catalunya té potestat per a verificar les instal·lacions de seguretat industrial que no requereixen una inspecció prèvia a la posada en servei, potestat que pot exercir directament o a través d’organismes de control acreditats.

En aquest sentit durant els darrers anys la Sub-direcció General de Seguretat Industrial ha encetat diverses campanyes de control aleatori de les instal·lacions de seguretat industrial i entre elles de les instal·lacions frigorífiques.

Del resultat de la campanya de l’any 2017, vam constatar que en el 50,4 % de les instal·lacions verificades existia com a mínim un defecte greu. Així mateix i com es veu en el gràfic adjunt, el 27 % d’aquests defectes greus afecten directament la seguretat de la instal·lació (defectes en les vàlvules i sistemes de seguretat), situació que no és admissible.

És per aquest motiu que voldríem que féssiu difusió d’aquests resultats entre els professionals frigoristes i les empreses instal·ladores frigoristes habilitades agremiades responsables de la instal·lació d’aquest tipus d’instal·lacions de manera que siguin conscients d’aquesta realitat i amb l’objectiu últim de millorar l’estat de les nostres instal·lacions frigorífiques.

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial us vol recordar que aquest fet podria comportar per als agents de la seguretat industrial responsables d’aquestes infraccions la imposició d’una sanció administrativa de caràcter greu d’acord amb la llei 9/2014, independentment de les responsabilitats civils i penals en que poguessin incórrer.


CIRCULAR 4-2019 SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER 2019

Mitjançant aquesta Circular us adjuntem el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat nº 312, del dijous dia 27 de desembre de 2018.

 

Aquest queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos; i es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

 

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.


CIRCULAR 3-2019 TAULA DE TARIFES MODIFICADA GASOS FLUORATS

Per mitjà de la present circular s'envia una nova Taula de tarifes modificada respecte de l'anterior, arran de la modificació dels tipus impositius en l'impost dels gasos fluorats d'efecte hivernacle que es va produir en 2018, ja que alguns dels gasos inclosos en la primera taula difereixen, en el segon decimal, del que presenta l'Agència Tributària.

S'adjunta, també, l'enllaç de la pàgina de l'Agència Tributària on es poden trobar els diferents tipus impositius en els gasos fluorats per a les diferents tarifes.

 

Link: Agencia Tributaria. Tipos Impositivos de los Gases Fluorados.


CIRCULAR 2-2019 GUIA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

A petició de les Comissions d'Indústria i Telecomunicacions, des de FENIE han desenvolupat una guia d'utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta guia està enfocada a explicar de manera il·lustrativa, senzilla i pràctica, els passos a seguir per a la participació del les seves empreses associades en els processos de licitació de les diferents administracions públiques.

 

L'objectiu d'aquesta guia és conèixer la plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta plataforma a l'actualitat conté gran part dels concursos de tot el sector públic a nivell nacional, en els propers anys aquesta plataforma anirà agafant encara més rellevància, ja que la dinàmica clàssica dels concursos públics, tot i ser vigents a gran part de les administracions locals, a través de sobris amb ofertes, anirà disminuint i s'haurà d'anar adaptant a aquesta plataforma.

 

Cal destacar que la gran majoria de les licitacions, són publicades a través d'aquesta plataforma, però no en tots els casos és possible concórrer a ells a través de la pròpia plataforma. En aquests casos la plataforma servirà als interessats de "Tauler Informatiu" en el qual poder conèixer les diferents ofertes i la seva documentació associada.

 

Us facilitem aquesta guia en format PDF: https://www.dropbox.com/s/isfxhjuxd52h1q3/Guia%20Plataforma%20de%20Contratacion%20del%20SP%20FENIE.pdf?dl=0

 


CIRCULAR 1-2019 TOT ALLÒ QUE HAS DE SABER SOBRE ELS FALSOS AUTÒNOMS

Autònoms PIMEC, organitza una jornada el proper dia 23 de Gener a l’auditori de la mateixa Seu, amb la col·laboració de la CTAC, sota el títol “Tot allò que has de saber sobre falsos autònoms” durant la qual podrem conèixer i identificar el fals autònom, això com es donaran resposta a totes les qüestions que es plantegen al voltant d’aquesta figura.

 

Darrerament, el fals autònom s’ha convertit en el centre d’atenció de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació. Certament, és una figura àmpliament controvertida, però, sobretot, es tracta d’un tipus d’autònom molt desconegut per part de les pimes i de la societat en general. Aquest desconeixement s’estén des del mateix concepte fins al seu impacte i abast per a les empreses que recorren a autònoms per al desenvolupament de la seva activitat. El desconeixement pot comportar greus perjudicis econòmics per a aquelles empreses que, pensant que estan col·laborant amb autònoms, acaben contractant, sovint sense saber-ho, falsos autònoms

 


CIRCULAR 73-2018 Convocatòries d’ajuda en matèria d’eficiència energètica i energies renovables

Benvolguts/-des,

A través d’aquesta circular us facilitem aquest enllaç a on trobareu a la web de l’ICAEN un resum de les convocatòries d’ajuda en matèria d’eficiència energètica i energies renovables.

A continuació trobeu un breu resum de dues ajudes vigents que inclouen subvencions per energia solar tèrmica. La convocatòria de l’IDAE inclou també energia geotèrmica.

Consorci de l'Habitatge de Barcelona: rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona

Ús de l’edifici: habitatge.

El termini de presentació de les sol·licituds el finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

Estalvi energètic i sostenibilitat

Actuacions passives que impliquin una actuació de millora energètica global a patis, façanes, cobertes i mitgeres: per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l'envoltant de l'edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 40% del pressupost protegible. En cas que només es facin actuacions parcials, la subvenció serà del 25%.

Actuacions actives que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d'energia amb fonts renovables: la subvenció serà del 50% amb un topall de 3.500 € per habitatge o un topall de 60.000€ per edifici. Aquestes actuacions hauran d'acreditar un contracte de manteniment amb sistemes de control efectius per un termini mínim de quatre anys.

Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

IDAE: Projectes de rehabilitació energètica d'edificis - PAREER II

 Ús de l’edifici: tots els usos.

Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.

L’objectiu d’aquesta ajuda és reduir el consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i/o climatització de piscines d'ús comunitari. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació.

Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

L’objectiu d’aquesta ajuda és reduir el consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia geotèrmica per a un o diversos dels següents usos: calefacció, climatització, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines d'ús comunitari. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació.

 

Esperem que la informació sigui del seu interès.

Rebi una cordial salutació.


CIRCULAR 72-2018 Document de Propostes i Al·legacions al RD 152018

Benvolguts/-des,

A través d’aquesta circular us informem de que el passat divendres 26 de novembre, des de FENIE, es va mantenir una reunió amb el secretari d'Estat d'Energia, José Domínguez Abascal. En aquesta trobada li van traslladar la postura del col·lectiu d'instal·ladors a tot el relatiu a Autoconsum.

Des de FENIE se li va facilitar al secretari d'Estat un document de propostes i al·legacions que s'ha desenvolupat perquè, de primera mà, les puguin tenir en compte.

Us adjuntem el document, així com l'enllaç de la nota de premsa que van publicar divendres passat després de la reunió.

(https://www.fenie.es/la-secretaria-estado-sintonia-las-propuestas-fenie/)

 

Esperem que la informació sigui del seu interès.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 71-2018 | Publicació del Conveni Indústria Siderometal·lúrgica 2018 - 2019

Benvolguts/-des associats/des,

 

A través d’aquesta circular us informem de que el dimecres 31 d’octubre de 2018, es va publicar al BOPB (Bolletí Oficial de la Província de Barcelona, amb nº de Registre CVE 2018039654), el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona  2018 i 2019.

Us facilitem l’enllaç corresponent:

Enllaç al conveni 

 

Esperem que la informació sigui del vostre interès. Moltes gràcies.

 

Salutacions cordials.


CIRCULAR 70-2018 I Fira de Contractació Pública Municipal

Benvolguts/-des,

A través d’aquesta circular us informem de que l’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el suport de PIMEC, la I Fira de Contractació Pública Municipal, un espai de trobada entre l’Ajuntament i els seus potencials proveïdors, que té per objectiu impulsar la participació de les petites i mitjanes empreses, les empreses locals, emprenedores i innovadores en les licitacions públiques. La Fira tindrà lloc el proper 20 de novembre al “Centre Internacional de Convencions de Barcelona”.

 

La Fira es convertirà en un aparador de la contractació que l’Ajuntament té prevista en els propers dos anys, amb l’exposició d’aproximadament una vuitantena de projectes de contractació, amb un import estimat superior als 545 milions d’euros, on el món empresarial podrà participar en la definició estratègica dels futurs contractes i aportar iniciatives empresarials que afavoreixin la contractació pública sostenible, la innovació i la qualitat en la seva execució. Es convidarà les empreses a conèixer de primera mà les característiques de les contractacions que s’hi exposen, promovent-ne un coneixement més gran que permeti garantir una participació més diversa en les futures licitacions.

 Els principals projectes de contractació de l’Ajuntament es troben agrupats en set estands temàtics: 

Serveis socials i Serveis a les persones:

Aquí trobaràs 20 contractes vinculats a la prevenció, detecció i atenció a les violències masclistes, la informació i atenció a les dones, la gestió i explotació d’instal·lacions esportives, l’alimentació a les escoles bressol, el servei d’ajuda a domicili, la recerca de feina, la formació estable, l’assessorament empresarial o la inserció sociolaboral

Gestió i logística d’edificis municipals:

Consulta les vuit fitxes de contractes vinculats a la contractació de tots aquells serveis i subministraments que intervenen en la gestió integral dels edificis de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, com el manteniment dels edificis i les instal·lacions, la recollida selectiva de residus, la neteja, la vigilància o la seguretat.

Esdeveniments i activitats cíviques participatives:

Aquest espai aglutina un total de 10 fitxes de contractes relacionats amb la gestió d’esdeveniments: des de l’organització d’algunes de les curses més icòniques de Barcelona fins al lloguer d’escenaris per les Festes de la Mercè o la gestió o promoció dels rodatges audiovisuals per a la ciutat, entre d’altres.

Logística i aprovisionaments de l’Ajuntament 

Els aprovisionaments que precisa l’Administració són molt amplis: des de serveis telemàtics, de salut i prevenció de riscos laborals i impressió i distribució de material fins a l’arrendament de turismes, l’assistència veterinària, la conservació de les carrosses fúnebres o el control de les emissions dels forns dels cementiris. Consulta el detall dels 12 contractes d’aquest àmbit.

Gestió de la ciutat i l’espai públic

Aquí trobaràs 15 fitxes relacionades amb la gestió de la ciutat: des l’encàrrec de serveis relacionats amb els processos participatius, les enquestes, el suport telefònic o el creixement d’startups fins a aspectes vinculats a l’espai públic, com la gestió del soroll, el trànsit o la conversació de parcs, les àrees de joc infantil o els espais lúdics per a gent gran

Obra pública

La rehabilitació i millora de l’espai públic, la construcció d’habitatges de protecció oficial, la pavimentació de la via pública, els elements de mobiliari urbà, la renovació de la xarxa d’aigua del zoo sense excavació, entre d’altres, conformen l’oferta d’aquest espai, estructurat en 8 fitxes.

Serveis TIC

Consulta les sis fitxes relatives als serveis i subministraments tecnològics de l’Ajuntament, com són les infraestructures del Centre de Processament de Dades, el manteniment de les aplicacions informàtiques, el desenvolupament de projectes TIC, el manteniment d’elements de comunicació de la Guàrdia Urbana i Servei i Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS) o els diferents serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament.

Per si és del vostre interès, us adjunto l’enllaç per que us pugueu inscriure directament.

http://ajuntament.barcelona.cat/fira-contractacio-publica/ca/

 

Rebi una cordial salutació.

 


CIRCULAR 69-18 FENIE accions CNMC i Ministeri

Benvolguts associats,

A través d’aquesta circular us informem de que tots els temes d’actualitat que afecten de forma rellevant al col·lectiu, s’han traslladat des de FENIE a la trobada amb la subdirecció general de Qualitat i Seguretat Industrial i direcció d’energia de la CNMC.

Trobeu la documentació adjunta.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

Rebi una cordial salutació.

 


Arxiu adjunt

Circular 68-2018 Convocatòria subvencions Pla PIMA FRÍO

A través d’aquesta circular us informem de que s'ha publicat la Convocatòria de subvencions del Pla PIMA FRÍO, d’acord amb les Bases publicades el passat 8 de setembre pel Ministeri per a la Transició Ecològica. L’objecte de les subvencions és la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial ubicats a Catalunya. Les actuacions poden realitzar-se en establiments existents (només si són renovacions integrals que incloguin la centra frigorífica) o en establiments nous.

 

Els beneficiaris són les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments. En el cas d’establiments gestionats sota un contracte de franquícia, la sol·licitud d’ajuda l’ha de fer el franquiciat.

Les actuacions objecte de subvenció són finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació de la documentació completa fins a l’esgotament dels fons. A efectes de prelació temporal, es tindrà en compte la data de presentació de la documentació completa o aquella en què l’interessat completi la sol·licitud presentada inicialment.

El termini per presentar les sol·licituds és des del 10 d’octubre fins el 16 de novembre de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de Tràmits, buscant el Tema “Medi Ambient”, Subtema “Sostenibilitat”. 

Les instal·lacions de refrigeració que s'acullin al Pla PIMA Fred han de complir els requisits següents:

 Les instal·lacions frigorífiques no han de contenir gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un PCA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada d'acord amb la definició de circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada que estableix l'article 2.38 ) del Reglament (UE) núm 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm 842/2006 , on podran emprar gasos fluorats d'efecte hivernacle amb un PCA inferior a 1500. 

• Per a tots els casos, el 100% de la superfície de mobles de congelats i el 70% dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6 ° C instal·lats en l'establiment de refrigeració comercial hauran d'estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes. Dins d'aquest percentatge del 70%, no es consideraran els metres lineals de mobles frigorífics corresponents a la venda assistida d'aliments, així com dels mobles frigorífics autònoms. 

• La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

La quantia de les ajudes es determinarà d'acord amb el següent ràtio: 650 euros per kW de potència frigorífica instal·lada, amb un màxim de 100.000 euros per instal·lació i de 200.000 euros per persona beneficiària en el cas que una mateixa persona que resultés beneficiària presenti diverses sol·licituds.

tramits.gencat.cat

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

Rebi una cordial salutació.

 


Arxiu adjunt

Circular 67-2018 Quadre resum tràmits baixa tensió

Benvolguts associats,

Adjuntem novament el quadre resum de tràmits de baixa tensió actualitzat amb les caducitats de BRIEs i CIEs, segons sigui el cas, prèvia consulta a la Subdirecció General de Seguretat Industrial.

 Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Rebeu una cordial salutació.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 66-2018 | Nota de Premsa EFINTEC

Benvolguts associats, 

Trobeu adjunt el document publicat als mitjans de comunicació sobre EFINTEC.

Restem a la vostra disposició.

Una cordial salutació. 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 65-18 Nou Reial Decret 15/2018

Benvolguts associats,

El passat dissabte 06 d'octubre es va publicar al Butlletí Oficial de l'estat el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors: https://boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf

 

Aquest nou Decret treballa sobre els següents aspectes:

 • Una sèrie de mesures enfocades a la protecció dels consumidors i la pobresa energètica.
 • Promoció de les energies renovables.
 • Una sèrie de mesures enfocades a regular l'autoconsum d'electricitat, i que modifica de forma rellevant l'escenari que existia fins ara.
 • Una sèrie de mesures enfocades a regular la reglamentació per a la recàrrega del vehicle elèctric, i el punt més important és l'eliminació de la figura del Gestor de Càrregues.

 

Encara que considerem que el Reial Decret no entra profundament a tractar alguns temes cabdals de cara a treballar per a un clara descarbonització, per a què la reducció d’impostos es traslladi amb seguretat al consumidor, l’eliminació del risc de tornar a generar més dèficit de tarifa o que les comercialitzadores de referència no utilitzin els seus logos o informació d’empresa a les factures, etc., es considera un avanç positiu en el que el nou Govern d’Espanya es reorienta per a aconseguir els objectius marcats per Europa: assolir un futur més acord amb les polítiques energètiques dirigides a la reducció de CO2 i al foment de la generació distribuïda.

En aquest sentit, s’adjunta el resum realitzat per FENIE (FEDERACIÓ NACIONAL D’EMPRESARIS D’INSTAL·LACIONS D’ESPANYA) i un enllaç a on el Dr. Pep Salas realitza un anàlisi molt acurat i encertat del nou Decret i que val molt la pena compartir: http://www.smartgrid.cat/2018/10/07/el-nou-rd-sobre-mesures-en-el-sector-electric-no-arriba-al-fons-de-la-questio-analisi-sg-cat/

Esperem que la informació sigui del vostre interès. 

Rebi una cordial salutació.  

 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 64-2018_Jornada Informativa Conveni Indústria siderometal·lúrgica

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) realitzarà una Jornada Informativa per aclarir qualsevol tipus de dubte que pugui derivar-se de l'aplicació del conveni signat el passat 25 de Juliol de 2018 entre UPM i els Sindicats CCOO i UGT. 

Presentació: Sr. Mariano Domingo Baltà, Dr. General d'UPM.

Impartició: Sra. Marisol Morales, Advocada, Responsable del Dpt. Jurídic-laboral d'UPM.

Data: dimarts, dia 23 d'octubre de 2018

Horari: de 10: 00h a 11: 30h.

Lloc: seu d'UPM, Via Laietana 32, (edifici de Foment del Treball). 

La jornada és gratuïta, per als socis d'UPM.No Socis: 30 € (Abonar abans del dia 19 d'octubre a la cte. Cte. ES04 2100 3290 4725 0003 6153)

 

INSCRIPCIONS:

https://upm.org/event-directory/jornada-convenio-industria-siderometalurgica-2018-2019/

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

Una cordial salutació.

 


CIRCULAR 63-2018 PROHIBICIÓ EUROPEA DE COMERCIALITZAR BOMBETES HALÒGENES

Benvolguts Associats/es,

Mitjançant la present circular us informem que l'1 de setembre entra en vigor la prohibició Europea (Directiva ErP 244/2009, reglamentació que des de l’any 2009 ha plasmat la desaparició gradual del mercat de les fonts de llum ineficients des del punt de vista energètic) de comercialitzar bombetes halògenes que hagin estat fabricades després del 31 d’agost del 2018 i en el seu lloc s'augmentarà la producció de les bombetes LED ja que són més eficients i sostenibles.

Adjuntem la documentació amb la informació corresponent.

 

Esperem que aquesta informació sigui d’utilitat.

Rebi una cordial salutació.  


Arxiu adjunt

CIRCULAR 62-2018 UPM - Firma del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Pro

Benvolguts Associats/es,

Mitjançant la present circular us informem que el dimecres 25 de juliol de 2018, La Unió Patronal Metal·lúrgica i els Sindicats CCOO i UGT, a la seu d'UPM, van procedir a la signatura dels textos del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, ​​en català i en castellà, així com, les taules i annexos salarials vigents per als anys 2018-2019.

 

Esperant que la informació sigui d’utilitat.

Rebi una cordial salutació.  


Arxiu adjunt

CIRCULAR 61-2018 AL·LEGACIONS PRESENTADES PER FENIE A L ESBORRANY DE MODIFICACIÓ DEL CTE

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present circular us adjuntem la informació remesa al Ministeri de Foment amb les al·legacions al document:

"AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL PROJECTE DE REAL DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL REAL DECRET 314/2006 DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ".

FEGICAT ha analitzat també la normativa i està d'acord amb les aportacions que realitza FENIE. Us adjuntem el document presentat per a què estigueu al dia de la situació.

 

Esperem que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 60-2018 AJUDES DESTINADES A NOUS PROJECTES EMPRESARIALS D´EMPRESES INNOVADORES

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que el passat 28 de juliol, es va publicar al BOE el document "Extracte de la Resolució de 16 de juliol de 2018 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, EPE, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 del procediment de concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC), del Programa estatal de Lideratge Empresarial en R + d + i, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d' innovació 2017-2020.

El seu enllaç és el següent:

 http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-B-2018-39378.pdf

 

Els punts més destacables d'aquest document són els següents:

 • El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa, finalitzarà el dia 2 d'octubre de 2018, a les 12:00 hores del migdia, hora peninsular.
 • Els beneficiaris han de ser petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció , de 20.000 euros, desemborsat íntegrament.
 • Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

 

Esperant que la informació sigui d’utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

NOTA INF. 19-2018: REAL DECRET DEROGACIÓ DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE QUALITAT I SEGURETAT INDUSTRIAL

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que, actualment, es troba en Informació Pública el Reial Decret pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

Els punts a destacar són:

Queda derogats 9 reials decrets i 14 ordres ministerials, entre ells:

 • Reial Decret 363/1984, de 22 de febrer, complementari del Reial Decret 3089/1982, de 15 d'octubre, que va establir la subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció.
 • Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, pel qual s'estableix la subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.

 

 • Reial Decret 2605/1985, de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
 • Reial Decret 1939/1986, de 6 de juny, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels cables conductors nus d'alumini-acer, alumini homogeni i alumini comprimit i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
 • Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/936 / CEE sobre aparells de gas.
 • Ordre de 15 d'abril de 1985 sobre normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.

 • Ordre de 7 de juny de 1988 per la qual s'aproven diverses instruccions tècniques complementàries del Reglament d'aparells que Utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 17 de novembre de 1988 per la qual es modifica el termini d'entrada en vigor de les instruccions tècniques complementàries MIE-AG 1 i MIE-AG 2 del Reglament d'aparells que Utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 15 de desembre de 1988, per la qual s'aproven diverses instruccions tècniques complementàries del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 5 de juliol de 1989 per la qual s'amplia el termini d'entrada en vigor de les instruccions tècniques complementàries MIE-AG1 i MIE-AG2 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 30 de juliol de 1990, (B.O.E. 8-08-90) per la qual es modifica la Instrucció tècnica complementària MIE-AG7 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible per adaptar-la al progrés tècnic.
 • Ordre de 15 de febrer de 1991, (B.O.E. 26-02-91), per la qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries MIE-AG6 i MIE-AG11 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible per adaptar-les al progrés tècnic.

Es modifiquen 9 Reials decrets, entre ells:

 1. Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

A les parts:

 • Redacció article 14 "Especificacions particulars de les empreses subministradores"
 • Definició de "Xarxes de distribució privades", ITC-BT 01
 • Lletra e) del punt 5.4 de la ITC-BT 04 "Documentació i posada en servei de les instal·lacions"
 • Primer paràgraf del punt 1.2 i 2.2 de les ITC-BT 13 "Instal·lacions d'enllaç. Caixes generals de protecció "
 1. Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 1. Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
 1. Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11
 • Es modifica el punt 1 "Objecte" i el punt 3 "Disseny i execució de la instal·lació" de la ITC-ICG 05 "Estacions de servei per a vehicles a gas".
 1. Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
 • Es modifica el segon paràgraf de l'article 6 "Autorització i comunicació d'instal·lacions, modificacions i posada en servei."
 1. Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi».
 • Es modifica el primer paràgraf del capítol VIII "Comunicació d'instal·lacions".
 1. Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes.
 • Es modifica l'apartat 14.1 "Comunicació o sol·licitud d'inscripció en el registre de les instal·lacions.

S’adjunta l’enllaç i el propi document per a la lectura del mateix. Real Decreto.

 

FEGICAT està treballant amb CONAIF amb l’objectiu de revisar la documentació i presentar les al·legacions que siguin necessàries. En aquest sentit, si analitzeu la documentació i creieu convenient aportar els vostres comentaris, quedem a la vostra disposició per tal d’incorporar-los al text final.

 

Podeu enviar els vostres comentaris a fegicat@fegicat.com., abans del 17 de setembre de 2018.

 

Rebi una cordial salutació.

 


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 59-2018 La Crisi Dels Oficis

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us adjuntem una noticia relacionada amb la problemàtica que troben les empreses instal·ladores, les energies renovables requereixen cada cop perfils professionals més tecnificats, el sector viu una revolució que anirà a l’alça i per fer-hi front cal reciclar els professionals que ja hi treballen i formar bé els que venen. Les noves tecnologies, les energies renovables, l’eficiència energètica o els punts de recàrrega de vehicle elèctric suposen una transformació que requereix mà d’obra qualificada però també tecnificada.

 La domòtica ha modernitzat la imatge del sector però no prou per atreure els joves, el sector demana facilitats per estendre la FP dual.

Aconseguir mà d’obra qualificada és cada cop més urgent, perquè està limitant el creixement de moltes empreses i encara ho farà més en el futur.

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1424335-la-falta-de-personal-obliga-a-dir-no.html

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 58-2018 DOSSIER LÍNIES DE TREBALL IDAE - FENIE

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que FENIE i l'Institut per a la Diversificació i estalvi de l'Energia (IDAE) han elaborat de forma conjunta el "Dossier Línies de treball IDAE - FENIE".

Adjuntem el dossier en PDF.

En aquest podreu trobar un resum il·lustratiu de les següents línies de treball:

 • LÍNIA DE FINANÇAMENT "ICO-IDAE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2017-2018"

           o Pla Renove d'estalvi i eficiència energètica a comerç

           o Pla Renove d'estalvi i eficiència energètica a hostaleria

 • PER A PROJECTES D'INVERSIÓ QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI (FEDER -POCS 2014-2020)
 • PER A LA RENOVACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS I INFRAESTRUCTURES EXISTENTS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT (FEDER -POCS 2014-2020)

A més de per a la consulta, us facilitem aquest document amb l’objectiu que participeu activament en la seva difusió i us serveixi de suport a l'assessorament tècnic dels vostres associats, els quals podran beneficiar-se de les esmentades línies de finançament.

 

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 57-2018 PRIMERA SUBASTA DE LLICÈNCIES 5G A ESPANYA

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que els companys de AMIITEL (Associació Madrilenya de Integradors de Telecomunicacions) han publicat una nota de premsa amb motiu de la celebració de la primera subhasta de llicències 5G a Espanya.

Adjuntem el text per a què pugueu aprofundir en la notícia.

Igualment, podeu trobar el contingut al web de AMIITEL:

https://amiitel.org/se-celebra-la-primera-subasta-de-licencias-5g-en-espana/

Y a la de FENIE:

http://www.fenie.es/se-celebra-la-primera-subasta-licencias-5g-espana/

 

Es celebra la primera subhasta de llicències 5G a Espanya:

 • Els operadors han licitat fins a oferir 194 milions d'euros, gairebé el doble del preu de sortida

Es van subhastar els 200 MHz disponibles a la banda de freqüències 3,6-3,8 GHz, dividits en blocs de 5 MHz, és a dir, un total de 40 concessions (llicències) d'ús. El dimecres 18 de juliol es van dur a terme cinc rondes de subhasta amb participació dels quatre operadors admesos (MOVISTAR, ORANGE, VODAFONE i Másmovil).

El preu de sortida va ser de 2,5 milions d'euros per cada bloc de 5 MHz i les licitacions de les operadores van fluctuar entre 4,06 i 6.070.000 d'euros. Cal tenir en compte que els operadors deuen respectar el límit màxim de freqüències de les que poden disposar a la banda de 3,4-3,8 GHz, límit que no pot sobrepassar els 120 MHz.

La subhasta celebrada s'emmarca als processos previstos al Pla Nacional 5G 2018-2020 per al Desplegament d'aquesta tecnologia.

És de destacar que els terminis establerts per al desplegament s'estan complint de manera escrupolosa.

Com es va informar anteriorment, les subhastes van ser convocades el 26 de maig de 2018; els operadors van poder presentar sol·licituds fins el 29 de juny i la primera subhasta s'ha celebrat abans de termini previst que era el 20 de juliol.

Les freqüències compreses a la banda dels 3,4-3,8 GHz (3400-3800 MHz) ha estat identificada com la banda principal per a la introducció de serveis basats en 5G a Europa i el Pla Nacional 5G preveu la licitació, amb caràcter prioritari, de 200 MHz d'aquesta banda, els compresos entre els 3600-3800 MHz. la part ja ocupada de la banda, la compresa entre els 3.400 i els 3.600 MHZ, es reordenarà, perquè es faciliti la prestació de serveis 5G, en blocs més grans i contigus.

Tots els agents implicats destaquen que el 5G és el component tecnològic més essencial a la digitalització de la societat; no només perquè és el nou paradigma de les comunicacions mòbils sinó, i, sobretot, perquè el seu desplegament permetrà el desenvolupament de l'Internet de les coses (IOT), el Big Data, la robòtica o la realitat virtual. Els seus efectes sobre la societat i l'economia seran molt importants en la propera dècada. 

El Ministeri d'Economia i Empresa, a través de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital (SESIAD), ha assenyalat en un comunicat, que aquesta primera jornada de la subhasta ha estat tot un èxit.

 

Esperant que la informació sigui d’utilitat.

Rebi una cordial salutació


Arxiu adjunt

CIRCULAR 56-2018 CAMPANYA AFME SOBRE INSTAL·LACIONS DE BASES DE PRESA DE CORRENT EN HOTELS D´ESPANYA

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que AFME (Associació de Fabricants de Material Elèctric) ha llançat una campanya de comunicació sobre les Instal·lacions de bases de presa de corrent en hotels d'Espanya


Com podeu llegir a la nota de premsa, "AFME ha detectat que s'estan instal·lant bases de presa de corrent amb figures no acceptades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) en hotels del nostre país i llança una campanya de sensibilització que compta amb el suport del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i la Federació Espanyola d'Organismes de Control (FEDAOC). "


L'element central de la campanya es basa en la difusió d'un fulletó que detalla quines són les figures de les bases de presa de corrent permeses a casa nostra, advertint a més que no poden instal·lar-se a Espanya les bases d'altres països, així com tampoc les bases que superposen diverses figures ".

Amb l'objectiu que pugueu aprofundir en la informació, adjuntem el citat fulletó en PDF i us facilitem l'enllaç a la nota de premsa completa, difosa a la web de FENIE:

http://www.fenie.es/fenie-apoya-campana-comunicacion-lanzada-afme-la-instalacion-bases-toma-corriente-hoteles-espana/.

 
Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 55-2018 PUBLICACIÓ DEL FULL DE RUTA PER A LA LLIBERACIÓ DE LA BANDA DELS 700MHZ

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que el passat 30 de juny, el govern va publicar el full de ruta del procés d'autorització de la banda dels 700MHz per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils, més conegut com 5G.

L'objectiu principal d'aquest document és marcar el full de ruta per a l'alliberament de la franja de 700MHz que actualment està ocupada per les emissions de TDT, per un cop quedi alliberada realitzar la licitació d'aquesta banda, perquè aquesta, sigui ocupada per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils, en aquest cas seran serveis de nova tecnologia coneguts com 5G.

Per això us adjuntem el document "Resum sobre segon dividend Digital" desenvolupat per FENIE, així com el document "MINECO Full de Ruta banda 700" que va ser publicat per part del ministeri el passat 30 de juny.

 

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebeu una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 54-2018 NOVA DIRECTIVA (UE) 2018957 SOBRE EL DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us enviem informació relativa a la nova Directiva (UE) 2018/957 sobre el Desplaçament de Treballadors, aportada per CONFEMETAL, a través dels dos documents adjunts:

- "Modificació directiva desplaçament treballadors"

- "Circular Directiva / UE) Desplaçament de treballadors".

 

Esperant que la informació sigui d'utilitat.

Rebi una cordial salutació


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 53-2018 IV ACORD PER A l´OCUPACIÓ I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us adjuntem el text de "L’Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2018, 2019 I 2020", signat el matí del 5 de juliol 2018, per CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, a la seu del Consell Econòmic i Social d'Espanya. En els propers dies es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat.

Esperem que la informació sigui del seu interès.

Rebeu una cordial salutació.

 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 52-2018 FINANCIACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L´OCUPACIÓ 2018

Benvolguts associats/des,

Mitjançant la present Circular us informem que la disposició addicional centèsima vintena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE nombre 161, del dimecres dia 4 de juliol de 2018), recull el finançament de la formació professional per a l'ocupació, en els termes que es detallen en la documentació adjunta.

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 51-2018 Dividend Digital

Benvolguts associats/des,

A través d'aquesta Circular us informem que El Ministeri d'Economia i Empresa ha publicat el full de ruta del procés d'autorització de la banda de freqüències de 700 MHz per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fils. Aquesta s'ha elaborat tenint en compte les aportacions rebudes a la consulta pública sobre el procés, celebrada entre el 28 de novembre de 2017 i el 19 de febrer de 2018, en la qual es van rebre prop d'un centenar de contribucions de les parts interessades. 

Adjuntem la informació corresponent i un enllaç directe: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9429907499c44610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

 Cordialment.


Arxiu adjunt

CIRCULAR 50-2018 Modificació Tipus Impositius Gasos Fluorats

Benvolguts associats/des,

A través d'aquesta Circular us informem que al BOE del dia 4 de juliol s'ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.Entre d'altres tants textos legals, la Llei de pressupostos generals de l'Estat ha modificat l'apartat "Onze. Tipus impositiu" de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre per la qual es va aprovar l'Impost sobre els gasos Fluorats d'efecte hivernacle.

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

Cordialment.

 

 


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 49-2018 Justificació Aerotèrmia vs Solar tèrmica

Benvolguts/des,

 

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació sobre la substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes en un edifici o de piscines a l’aire lliure per una bomba de calor aerotèrmica i que cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Eco eficiència i Ordenança solar municipal (si s’escau).

Adjuntem les pautes per a realitzar els càlculs corresponents.

 

Atentament.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 48-2018 Acreditació_Titulació_Telecomunicacions

Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació referent a l’habilitació de l’enginyer tècnic de telecomunicació per actuar en instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Us adjuntem a continuació la resposta de Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i una publicació a on apareixen les titulacions que poden obtenir el carnet de Rite.

Atentament,


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

Circular 47-2018 Acreditació de la titulació al RITC

Benvolguts/des,

Per al vostre coneixement, us adjuntem una circular amb informació referent a tots els instal·ladors que van presentar la declaració responsable per inscriure’s al RITC des de setembre de 2017, degut a l’allau de declaracions presentades en els últims mesos.

Us adjuntem a continuació el comunicat enviat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

Atentament. 


Arxiu adjunt

Circular 46-2018 Assessorament d’una empresa instal·ladora habilitada

Benvolguts/des,

A través d’aquesta circular us fem arribar informació sobre l’assessorament d’una empresa instal·ladora habilitada com a punt imprescindible per tal de prendre les decisions més encertades en funció de les característiques de cada cas.

Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

Rebeu una cordial salutació. 

 


Arxiu adjunt

CIRCULAR 45-2018: VII Jornada Sitges Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives

Benvolguts/des,

A través d’aquesta circular us fem arribar informació sobre la VII Jornada BioEconomic® Sitges 2018“Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives” Noves oportunitats i finançament que tindrà lloc el proper 15 de Juny al Edifici Miramar de Sitges.

Es donaran a conèixer les noves oportunitats a Catalunya per a les Energies Renovables, la Generació Distribuïda, l’Eficiència Energètica i l’Autoconsum.

Inscripció gratuïta a la web: www.bioeconomic.cat

 Desitgem que aquesta informació sigui del vostre interès.

 

 Rebeu una cordial salutació.


Arxiu adjunt

Arxiu adjunt

CIRCULAR 44-2018 Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques

Benvolguts companys,

 

Mitjançant la present circular us remetem les al·legacions realitzades per CONAIF a l'esborrany del Projecte de Reial Decret, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

Recordem que aquest projecte va estar en informació pública fins al 21 de maig i les al·legacions s'han realitzat després de les propostes rebudes per les associacions membre, a les quals agraïm la seva col·laboració, i la reunió de la comissió de fred.

 

Sense un altre particular, rebeu una cordial salutació.

 


CIRCULAR 43-2018. ICAEN: Cercador de projectes i d´ajuts i finançament

Benvolgudes/ts,

Com ja us hem informat les passades setmanes, l'Institut Català de l'Energia posa a la vostra disposició el Cercador ICAEN.

Es tracta d'una eina que recull projectes d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables desenvolupats amb èxit i també activitats i recursos pedagògics per sensibilitzar i fer difusió del bon ús de l’energia en l’àmbit educatiu.

Per aquest motiu, us demanem que, en cas de considerar d’interès aquesta nova eina, en feu difusió al vostre web.

http://icaen.gencat.cat/ca/recursos/cercador-energetic/

A més, també us recordem que l’ICAEN té un apartat específic per fer difusió de tots els ajuts econòmics i finançament disponible per projectes d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables. És un apartat dels més consultats. Per això us oferim, sempre que ho considereu adient, que també en feu difusió al vostre web.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/

 

Cordialment.

 


Arxiu adjunt

Circular 41-2018 IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS. TARIFA 2018

Circular 40-2018 Jornada “L’aplicació del RIPCI a Catalunya”

Circular 38-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I EL MINISTERI D’ENERGIA

Circular 37-2018 PROBLEMÀTICA R-32

Circular 36-2018 EQUIPS DE MESURA FOTOVOLTAICA

Circular 34-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I ÁLVARO NADAL MINISTRE D´ENERGIA I TURISME

Circular 33-2018 PIMEC. ENQUESTA AUTÒNOMS

Circular 31-2018 NdP Acord FirmaProfesional

Circular 30-2018 PRIMER CONGRÉS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT A INSTAL·LACIONS E

Circular 29-2018 CONGRÉS SOM ELÈCTRICS

Circular 28-2018 AGREGACIÓ DE RECURSOS ENERGÈTICS DISTRIBUÏTS

Circular 27-2018 CERTIFICAT GASOS FLUORATS

Circular 26-2018 Escalfadors_v2

Circular 25-2018 LICITACIÓ D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED

Circular 24-2018 CONAIF PROGRAMA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN HABITATGE

Circular 22-2018 PRESENTACIÓ SOBRE DIGITAL 2.0

Circular 20-2018 FEGECA- INFORME DEL SECTOR DE LA CALEFACCIÓ

Circular 19-2018 PERÍODE DE GARANTIA D’INSTAL·LACIONS

Circular 18-2018 TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL PER A PIMES

Circular 17-2018 MODEL PRESENTACIÓ DECLARACIÓ RECAPITULATIVA IMPOST GASOS FLUORATS

Circular 16-2018 CONVOCATÒRIA VAGA 8 DE MARÇ DE 2018

Circular 15-2018 INDICADORS ICT 2017

Circular 11-2018 REUNIÓ FENIE - DGEM

Circular 10-2018 GUIA SOBRE INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Circular 9-2018 r-32

Circular 8-2018 Comercialització equips

Circular 7-2018 Escalfadors

Circular 6-2018 Maxímetre

Circular 5-2018 Cartes Endesa II

Circular 4-2018 Modificació Reglament Gasos Fluorats

Circular 3-2018 Ajudes Rehabilitació Energètica

Circular 2-2018 RIPCI

Circular 1-2018 Cartes Endesa

Circular 75-2017 JORNADA PIMEC. LA PROSPECCIÓ DEL MERCAT DEL TREBALL. EINES PER ALS CENTRES DE FORMA

Circular 74-2017 RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Circular 73-2017 HOSPITECNIA - CURS ON-LINE D’INSTAL·LACIONS EN CENTRES SANITARIS

Circular 72-2017 NOTA D’ECONOMIA – INCIDÈNCIA DE L’ESCENARI POLÍTIC EN LA ACTIVITAT ECONÒMICA I EMP

Circular 71-2017 CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT D’AVALUCIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 70-2017 ENTREVISTA AL SR. RAÚL RODRÍGUEZ A LA REVISTA ALMAGRUPO

Circular 69-2017 AJUDES PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES

Circular 68-2017 CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Circular 67-2017 IV CONGRÉS RUBÍ BRILLA – MOBILITAT SOSTENIBLE

Circular 66-2017 ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 65-2017 CONAIF PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

Circular 64-2017 ENTRADA EN VIGOR DEL PLA MOVALT

Circular 63-2017 FECAVEM i AGIC-FERCA SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Circular 62-2017 ENTREVISTA SR. JAUME ALCAIDE A LA REVISTA PROINSTALACIONES

Circular 61-2017 ESCRIT DE CONAIF A LA SECRETARIA DE L’ESTAT D’HISENDA EN RELACIÓ A L’IMPOST DE GASO

Circular 60-2017 LLEI 62-017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM_2

Circular 58-2017 LLEI 62-017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

Circular 57-2017 SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ACCÉS DE BANDA AMPLA

Circular 56-2017 CONAIF AMPLIACIÓ DE REFRIGERANTS AUTORITZATS

Circular 55-2017 LÍNIA DE FINANÇAMENT ICO-IDAE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Circular 53-2017 CARTA DE CONAIF A AMAZON I RESPOSTA

Circular 52-2017 CORRECCIÓ ERRADES RIPCI

Circular 51-2017 CONVOCATÒRIA D’ATURADA PER DEMÀ 3 D’OCTUBRE DE 2017

Circular 50-2017 CONDEMNA LA VIOLÈNCIA EXERCIDA PER LES FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT

Circular 49-2017 SUBVENCIONS PER A SISTEMES D´EMMAGATZEMATGE D´ENERGIA ELÈCTRICA AMB BATERIES

Circular 48-2017 SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECOTIC I AGIC-FERCA

Circular 47-2017 RD 7062017 MI-IP 04 INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLES

Circular 46-2017 PROPERA CONVOCATÒRIA D´AJUTS A BATERIES PER AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

Circular 44-2017 EINA PER COMPLIR AMB EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

Circular 43-2017 JORNADA SECTORIAL GAS NATURAL

Circular 42-2017 REQUISITS PER MANIPULAR GASOS MEDICINALS

Circular 41-2017 II CONVENI ESTATAL DEL SECTOR DEL METALL

Circular 40-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS

Circular 39-2017 GUIA PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D´ENERGIA SOSTENIBLE

Circular 38-2017 BASES REGULADORES SUBVENCIONS BATERIES

Circular 37-2017 FENÍE ENERGÍA CURS ASSESSOR ENERGÈTIC BARCELONA

Circular 36-2017 AIGÜES DE BARCELONA - DÍPTICS

Circular 35-2017 CURS UTILITZACIÓ EQUIPS MESURA

Circular 34-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 33-2017 CONVOCATÒRIA AJUDES RENOVACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR

Circular 32-2017 FENÍE ENERGÍA. DA VALOR A TU NEGOCIO

Circular 31-2017 Guia Pla MOVEA

Circular 30-2017 Denúncia CNMC

Circular 29-2017 ANULACIÓ DE LA COMUNICACIO DELS DRETS D’EXTENSIO

Circular 28-2017 AJUDES PER L’AUTOCONSUM

Circular 27-2017 CNMC ANULACIÓN APARTADO 3 Art.25 RD1048-2013

Circular 26-2017 PLAN MOVEA 2017 RD 617-2017

Circular 25-2017 INTERVENCIÓ DE RAÚL RODRÍGUEZ A ELS MATINSTV3

Circular 24-2017 SOLARTRADEX. AUTOCONSUM COMPARTIT. COM EL DESENVOLUPEM

Circular 23-2017 RESUM RD 513-2017 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 22-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 21-2017 APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 20-2017 MODIFICACIÓ PROCEDIMENT BÀSIC D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Circular 19-2017 AJUDES DE L´IDAE 2017

Circular 18-2017 NOTA PREMSA CONAIF SENTENCIA TRIBUNAL SUPREM

Circular 17-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ GASOS

Circular 16-2017 Proves de Cellnex a Collserola

Circular 15-2017 Procediment ICT

Circular 14-2017 EolicCAT Invitació IX Edició de la Festa del Vent

Circular 13-2017 ABAST DE L´ÀMBIT MATERIAL DE L´ACTIVITAT D´INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Circular 12-2017 MODIFICACIONS EN EL CONTROL DEL TEMPS DE TREBALL

Circular 11-2017 Fotografies V La Trobafira

Circular 10-2017 ANTONIO CAÑETE-PIMEC_CANAL TARONJA CENTRAL

Circular 09-2017 CONSTRUMAT 2017_23-26 maig

Circular 08-2017 ACCO. ESTUDI ACCÉS DADES CONSUM ELÈCTRIC DELS COMPTADORS DIGITALS

Circular 07-2017 ACCO. JORNADA ACCESO DATOS CONSUMO ELECTRICO

Circular 06-2017 SENTÈNCIA TS EN EL RECURS INTERPOSAT PER CONAIF CONTRA EL RD 984-2015

Circular 05-2017 GN FENOSA. MILLORA CAMPANYES SEGMENTADES EN VIGOR

Circular 04-2017 AGIC i FERCA segellen la seva unió a la V Trobafira

Circular 03-2017 JORNADA D´AUTOCONSUM AMB BIOMASSA

Circular 02-2017 LA ROCA VILLAGE. VENDA PRIVADA PRIMAVERA 2017

Circular 01-2017 Maxímetre en comunitats de veinsFEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya

La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l'objectiu de difondre noves línies per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat.

AEMAM AEMIFESA AICO ASSOCIACIÓ DE FRIGORISTES DE CATALUNYA (ASFRICAT) ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS DE L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT Gremi CRM Gremi de l´Anoia Gremi de Manresa Gremi de Vilafranca Gremi del Baix Llobregat Gremi del Garraf GREMI D´INSTAL·LADORS DE BARCELONA GREMI D´INSTAL·LADORS DE DELTEBRE GREMI D´INSTAL·LADORS DE FIGUERES (ADICAE) GREMI D´INSTAL·LADORS DE LLEIDA (AGRISEC) GREMI D´INSTAL·LADORS DE MONTSIÀ-AMPOSTA GREMI D´INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA GREMI D´INSTAL·LADORS DEL BAIX CAMP GREMI D´INSTAL·LADORS DEL MARESME GREMI D´INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c. Viladomat 174, 4ª plta · 08015 Barcelona · Spain


Error, avisimportant

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d´aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome