FEGiCAT. Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
FEGiCAT. Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya
Documentación - Comunicados - Circulares

CircularesCIRCULAR 15-2019 INSTRUCCIÓ 1/2019 DE LA DGEMSI EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT PER A LA PRIMERA INSPECCIÓ

CIRCULAR 14-2019 INSTAL·LACIÓ D’ESCALFADORS A GAS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN HABITATGES

CIRCULAR 13-2019 CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE EN LA SUBSTITUCIÓ DE L’APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA

CIRCULAR 12-2019 FENÍE ENERGÍA PATROCINA DE NOU LA VOLTA A CATALUNYA

CIRCULAR 11-2019 3A TROBADA NACIONAL DEL SECTOR DLE MATERIAL ELÈCTRIC

CIRCULAR 10-2019 INSTRUCCIÓ 3/2014 SOBRE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ I CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

CIRCULAR 9-2019 PROJECTE DE REAL DECRET PER APROVAR EL PLA TÈCNIC DE LA TDT

CIRCULAR 8-2019 INSTAL·LADORS AUTORITZATS PER INSTAL·LAR EQUIPS AMB R-32

CIRCULAR 7-2019 AMPLIACIÓ DEL PERIODE PER COMUNICAR L’ADEQUACIÓ AL RD 513/2017 DE 22 DE MAIG DE LES

CIRCULAR 6-2019 PEATGES D’ACCÉS D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A L’ANY 2019

CIRCULAR 5-2019 RESULTATS CAMPANYA VERIFICACIÓ INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 2017

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial, d’acord amb l’article 20 de la llei 9/2014, i com a òrgan competent en matèria de seguretat industrial a Catalunya té potestat per a verificar les instal·lacions de seguretat industrial que no requereixen una inspecció prèvia a la posada en servei, potestat que pot exercir directament o a través d’organismes de control acreditats.

En aquest sentit durant els darrers anys la Sub-direcció General de Seguretat Industrial ha encetat diverses campanyes de control aleatori de les instal·lacions de seguretat industrial i entre elles de les instal·lacions frigorífiques.

Del resultat de la campanya de l’any 2017, vam constatar que en el 50,4 % de les instal·lacions verificades existia com a mínim un defecte greu. Així mateix i com es veu en el gràfic adjunt, el 27 % d’aquests defectes greus afecten directament la seguretat de la instal·lació (defectes en les vàlvules i sistemes de seguretat), situació que no és admissible.

És per aquest motiu que voldríem que féssiu difusió d’aquests resultats entre els professionals frigoristes i les empreses instal·ladores frigoristes habilitades agremiades responsables de la instal·lació d’aquest tipus d’instal·lacions de manera que siguin conscients d’aquesta realitat i amb l’objectiu últim de millorar l’estat de les nostres instal·lacions frigorífiques.

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial us vol recordar que aquest fet podria comportar per als agents de la seguretat industrial responsables d’aquestes infraccions la imposició d’una sanció administrativa de caràcter greu d’acord amb la llei 9/2014, independentment de les responsabilitats civils i penals en que poguessin incórrer.


CIRCULAR 4-2019 SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER 2019

Mitjançant aquesta Circular us adjuntem el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat nº 312, del dijous dia 27 de desembre de 2018.

 

Aquest queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos; i es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

 

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.


CIRCULAR 3-2019 TAULA DE TARIFES MODIFICADA GASOS FLUORATS

Per mitjà de la present circular s'envia una nova Taula de tarifes modificada respecte de l'anterior, arran de la modificació dels tipus impositius en l'impost dels gasos fluorats d'efecte hivernacle que es va produir en 2018, ja que alguns dels gasos inclosos en la primera taula difereixen, en el segon decimal, del que presenta l'Agència Tributària.

S'adjunta, també, l'enllaç de la pàgina de l'Agència Tributària on es poden trobar els diferents tipus impositius en els gasos fluorats per a les diferents tarifes.

 

Link: Agencia Tributaria. Tipos Impositivos de los Gases Fluorados.


CIRCULAR 2-2019 GUIA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

A petició de les Comissions d'Indústria i Telecomunicacions, des de FENIE han desenvolupat una guia d'utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta guia està enfocada a explicar de manera il·lustrativa, senzilla i pràctica, els passos a seguir per a la participació del les seves empreses associades en els processos de licitació de les diferents administracions públiques.

 

L'objectiu d'aquesta guia és conèixer la plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta plataforma a l'actualitat conté gran part dels concursos de tot el sector públic a nivell nacional, en els propers anys aquesta plataforma anirà agafant encara més rellevància, ja que la dinàmica clàssica dels concursos públics, tot i ser vigents a gran part de les administracions locals, a través de sobris amb ofertes, anirà disminuint i s'haurà d'anar adaptant a aquesta plataforma.

 

Cal destacar que la gran majoria de les licitacions, són publicades a través d'aquesta plataforma, però no en tots els casos és possible concórrer a ells a través de la pròpia plataforma. En aquests casos la plataforma servirà als interessats de "Tauler Informatiu" en el qual poder conèixer les diferents ofertes i la seva documentació associada.

 

Us facilitem aquesta guia en format PDF: https://www.dropbox.com/s/isfxhjuxd52h1q3/Guia%20Plataforma%20de%20Contratacion%20del%20SP%20FENIE.pdf?dl=0


CIRCULAR 1-2019 TOT ALLÒ QUE HAS DE SABER SOBRE ELS FALSOS AUTÒNOMS

Autònoms PIMEC, organitza una jornada el proper dia 23 de Gener a l’auditori de la mateixa Seu, amb la col·laboració de la CTAC, sota el títol “Tot allò que has de saber sobre falsos autònoms” durant la qual podrem conèixer i identificar el fals autònom, això com es donaran resposta a totes les qüestions que es plantegen al voltant d’aquesta figura.

 

Darrerament, el fals autònom s’ha convertit en el centre d’atenció de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació. Certament, és una figura àmpliament controvertida, però, sobretot, es tracta d’un tipus d’autònom molt desconegut per part de les pimes i de la societat en general. Aquest desconeixement s’estén des del mateix concepte fins al seu impacte i abast per a les empreses que recorren a autònoms per al desenvolupament de la seva activitat. El desconeixement pot comportar greus perjudicis econòmics per a aquelles empreses que, pensant que estan col·laborant amb autònoms, acaben contractant, sovint sense saber-ho, falsos autònoms


CIRCULAR 73-2018 Convocatorias de ayuda en materia de eficiencia energética y energías renovables

Estimados / -as, 

A través de esta circular os facilitamos este enlace donde encontrará en la web del ICAEN un resumen de las convocatorias de ayuda en materia de eficiencia energética y energías renovables. 

A continuación, encuentre un breve resumen de dos ayudas vigentes que incluyen subvenciones para energía solar térmica. La convocatoria del IDAE incluye también energía geotérmica. 

Consorcio de la Vivienda de Barcelona: rehabilitación de elementos comunes en la ciudad de Barcelona 

Uso del edificio: vivienda.

El plazo de presentación de las solicitudes el finalizará el 30 de noviembre de 2018.


Ahorro energético y sostenibilidad

Actuaciones pasivas que impliquen una actuación de mejora energética global en patios, fachadas, cubiertas y medianeras: para todas las actuaciones de rehabilitación que impliquen una actuación de mejora energética global que actúe sobre todo la envolvente del edificio, en los términos previstos en las especificaciones técnicas, la subvención máxima será del 40% del presupuesto protegible. En caso de que sólo se hagan actuaciones parciales, la subvención será del 25%.

Actuaciones activas que impliquen la reducción de consumo energético mediante la producción de energía con fuentes renovables: la subvención será del 50% con un tope de 3.500 € por vivienda o un tope de 60.000 € por edificio. Estas actuaciones deberán acreditar un contrato de mantenimiento con sistemas de control efectivos por un plazo mínimo de cuatro años.

Cubiertas verdes: la subvención será del 40%, con un tope de 30.000 €.

 IDAE: Proyectos de rehabilitación energética de edificios – PAREER II

Uso del edificio: todos los usos.

Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.

El objetivo de esta ayuda es reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el uso de la energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y / o climatización de piscinas de uso comunitario. La ayuda económica sin contraprestación podrá ser del 30% del coste elegible de la actuación.

Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

El objetivo de esta ayuda es reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el uso de la energía geotérmica para uno o varios de los siguientes usos: calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas de uso comunitario. La ayuda económica sin contraprestación podrá ser del 30% del coste elegible de la actuación.

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciba un cordial saludo.


CIRCULAR 72-2018 Documento de Propuestas y Alegaciones al RD 152018

Estimados Asociados/as,

 

A través de esta circular os informamos de que el pasado viernes 26 de noviembre, desde FENIE, se mantuvo una reunión con el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En dicho encuentro le trasladaron la postura del colectivo de instaladores en todo lo relativo a Autoconsumo.

 Desde FENIE se le facilito al Secretario de Estado un documento de propuestas y alegaciones que se ha desarrollado para que, de primera mano, las puedan tener en cuenta.

Os adjuntamos dicho documento, así como el enlace de la nota de prensa que publicaron el pasado viernes tras la reunión.

(https://www.fenie.es/la-secretaria-estado-sintonia-las-propuestas-fenie/)

 

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 71-2018 | Publicación del Convenio Industria Siderometalúrgica 2018 - 2019

Estimados asociados/as,

 

A través de esta circular se informa de que el miércoles 31 de octubre de 2018, se publicó en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, ​​con nº de Registro CVE 2018039654), el Convenio Colectivo para la Industria siderometalúrgica de la Provincia de Barcelona 2018 y 2019.

 Os facilitamos el enlace correspondiente:


link al Convenio 

 

Esperamos que la información sea de su interés. Muchas gracias.

 

Saludos cordiales.


CIRCULAR 70-2018 I Feria de Contratación Pública Municipal

Estimados / -as,

A través de esta circular os informamos de que el Ayuntamiento de Barcelona impulsa, con el apoyo de PIMEC, la I Feria de Contratación Pública Municipal, un espacio de encuentro entre el Ayuntamiento y sus potenciales proveedores, que tiene por objetivo impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas, las empresas locales, emprendedoras e innovadoras en las licitaciones públicas. La Feria tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el "Centro Internacional de Convenciones de Barcelona".

 

La Feria se convertirá en un escaparate de la contratación que el Ayuntamiento tiene prevista en los próximos dos años, con la exposición de aproximadamente ochenta proyectos de contratación, con un importe estimado superior a los 545 millones de euros, donde el mundo empresarial podrá participar en la definición estratégica de los futuros contratos y aportar iniciativas empresariales que favorezcan la contratación pública sostenible, la innovación y la calidad en su ejecución. Se invitará a las empresas a conocer de primera mano las características de las contrataciones que se exponen, promoviendo un mayor conocimiento que permita garantizar una participación más diversa en las futuras licitaciones.

Los principales proyectos de contratación del Ayuntamiento se encuentran agrupados en siete stands temáticos:

Servicios sociales y Servicios a las personas:

Aquí encontrarás 20 contratos vinculados a la prevención, detección y atención a las violencias machistas, la información y atención a las mujeres, la gestión y explotación de instalaciones deportivas, la alimentación en las guarderías, el servicio de ayuda a domicilio, la búsqueda de trabajo, la formación estable, el asesoramiento empresarial o la inserción sociolaboral.

Gestión y logística de edificios municipales:

 Consulta las ocho fichas de contratos vinculados a la contratación de todos aquellos servicios y suministros que intervienen en la gestión integral de los edificios de titularidad del Ayuntamiento de Barcelona, ​​como el mantenimiento de los edificios y las instalaciones, la recogida selectiva de residuos, la limpieza, la vigilancia o la seguridad.

 Eventos y actividades cívicas participativas:

Este espacio aglutina un total de 10 fichas de contratos relacionados con la gestión de eventos: desde la organización de algunas de las carreras más icónicas de Barcelona hasta el alquiler de escenarios para las Fiestas de la Mercè o la gestión o promoción de los rodajes audiovisuales para la ciudad, entre otros.

Logística y aprovisionamientos del Ayuntamiento

Los aprovisionamientos que precisa la Administración son muy amplios: desde servicios telemáticos, de salud y prevención de riesgos laborales e impresión y distribución de material hasta el arrendamiento de turismos, la asistencia veterinaria, la conservación de las carrozas fúnebres o el control de las emisiones de los hornos de los cementerios. Consulta el detalle de los 12 contratos de este ámbito.

Gestión de la ciudad y el espacio público

Aquí encontrarás 15 fichas relacionadas con la gestión de la ciudad: desde el encargo de servicios relacionados con los procesos participativos, las encuestas, el apoyo telefónico o el crecimiento de startups hasta aspectos vinculados al espacio público, como la gestión del ruido, el tráfico o la conversación de parques, las áreas de juego infantil o los espacios lúdicos para personas mayores.

Obra pública

La rehabilitación y mejora del espacio público, la construcción de viviendas de protección oficial, la pavimentación de la vía pública, los elementos de mobiliario urbano, la renovación de la red de agua del zoo sin excavación, entre otros, conforman la oferta de este espacio, estructurado en 8 fichas.

Servicios TIC

Consulta las seis fichas relativas a los servicios y suministros tecnológicos del Ayuntamiento, como son las infraestructuras del Centro de Procesamiento de Datos, el mantenimiento de las aplicaciones informáticas, el desarrollo de proyectos TIC, el mantenimiento de elementos de comunicación de la Guardia Urbana y Servicio y Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) o los diferentes servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento.

Por si es de su interés, os adjunto el enlace para que os podáis inscribir directamente.

http://ajuntament.barcelona.cat/fira-contractacio-publica/ca/

 

Reciba un cordial saludo.

 


CIRCULAR 69-18 FENIE acciones CNMC y Ministerio

Estimados asociados,

A través de esta circular os informamos de que todos los temas de actualidad que afectan de forma relevante al colectivo, se han trasladado desde FENIE en el encuentro con la subdirección general de Calidad y Seguridad Industrial y dirección de energía de la CNMC.

Encontrad la documentación adjunta.

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

Circular 68-2018 Convocatoria subvenciones Plan PIMA FRÍO

A través de esta circular os informamos que se ha publicado la Convocatoria de subvenciones del Plan PIMA FRÍO, de acuerdo con las Bases publicadas el pasado 8 de septiembre por el Ministerio para la Transición Ecológica. El objeto de las subvenciones es la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial ubicados en Cataluña. Las actuaciones pueden realizarse en establecimientos existentes (sólo si son renovaciones integrales que incluyan la centra frigorífica) o en establecimientos nuevos.

 

Los beneficiarios son las personas físicas o jurídicas dedicadas a la distribución comercial de alimentos. En el caso de establecimientos gestionados bajo un contrato de franquicia, la solicitud de ayuda se realizará por el franquiciado.

Las actuaciones objeto de subvención son financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

 

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación de la documentación completa hasta el agotamiento de los fondos. A efectos de prelación temporal, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la documentación completa o aquella en que el interesado complete la solicitud presentada inicialmente.

El plazo para presentar las solicitudes es desde el 10 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2018.

Las solicitudes deben presentarse utilizando la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña, mediante el formulario normalizado que se puede descargar en la página web de Trámites, buscando el Tema "Medio Ambiente", Subtema "Sostenibilidad".

Las instalaciones de refrigeración que se acojan al Plan PIMA Frío deben cumplir los siguientes requisitos:

 

Las instalaciones frigoríficas no deberán contener gases fluorados de efecto invernadero con un PCA igual o superior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada conforme a la definición de circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada que establece el artículo 2.38) del Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 842/2006, donde podrán emplearse gases fluorados de efecto invernadero con un PCA inferior a 1500.

 • Para todos los casos, el 100% de la superficie de muebles de congelados y el 70% de los metros lineales de muebles frigoríficos que enfrían a temperatura igual o inferior a 6 °C instalados en el establecimiento de refrigeración comercial deberán estar cerrados, ya sea mediante la instalación de puertas o tapas. Dentro de este porcentaje del 70 %, no se considerarán los metros lineales de muebles frigoríficos correspondientes a la venta asistida de alimentos, así como de los muebles frigoríficos autónomos.
 • La nueva instalación debe tener más de 40 kW de potencia frigorífica instalada. La cuantía de las ayudas se determinará conforme al siguiente ratio: 650 euros por kW de potencia frigorífica instalada, con un máximo de 100.000 euros por instalación y de 200.000 euros por persona beneficiaria en el caso que una misma persona que resultare beneficiaria presente varias solicitudes.

tramits.gencat.cat

 Esperamos que la información sea de vuestro interés

Un cordial Saludo.

 


Archivo adjunto

Circular 67-2018 Cuadro resumen trámites baja tensión

Estimados asociados,

Adjuntamos nuevamente el cuadro resumen de trámites de baja tensión actualizado con las caducidades de brie y CIE, según sea el caso, previa consulta a la Subdirección General de Seguridad Industrial.

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciban un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 66-2018 | Nota de Prensa EFINTEC

Queridos asociados, 

Encontraréis adjunto el documento publicado en los medios de comunicación sobre EFINTEC.

Estamos a vuestra disposición.

Un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 65-18

Estimados asociados,

El pasado sábado 06 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del estado el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores:  https: // boe .es / boe / dias / 2018/10/06 / pdfs / BOE-A-2018-13593.pdf

Este nuevo Decreto trabaja sobre los siguientes aspectos:

 • Una serie de medidas enfocadas a la protección de los consumidores y la pobreza energética.
 • Promoción de las energías renovables.
 • Una serie de medidas enfocadas a regular el autoconsumo de electricidad, y que modifica de forma relevante el escenario que existía hasta ahora.
 • Una serie de medidas enfocadas a regular la reglamentación para la recarga del vehículo eléctrico, y el punto más importante es la eliminación de la figura del Gestor de Cargas.

 

Aunque consideramos que el Real Decreto no entra profundamente a tratar algunos temas fundamentales de cara a trabajar para un clara descarbonización, para que la reducción de impuestos se traslade con seguridad al consumidor, la eliminación del riesgo de volver a generar más déficit de tarifa o que las comercializadoras de referencia no utilicen sus logos o información de empresa a las facturas, etc., se considera un avance positivo en el que el nuevo Gobierno de España se reorienta para conseguir los objetivos marcados por Europa : lograr un futuro más acorde con las políticas energéticas dirigidas a la reducción de CO2 y el fomento de la generación distribuida.

 

En este sentido, se adjunta el resumen realizado por FENIE (FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA) y un enlace donde el Dr. Pep Salas realiza un análisis muy cuidadoso y acertado del nuevo Decreto y que vale la pena compartir:

http://www.smartgrid.cat/2018/10/07/el-nou-rd-sobre-mesures-en-el-sector-electric-no-arriba-al-fons-de-la-questio-analisi-sg-cat/

Esperamos que la información sea de su interés. 

Reciba un cordial saludo. 

 


Archivo adjunto

CIRCULAR 64-2018_Jornada Informativa Convenio Industria Sidemetalúrgica

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA (UPM) realizará una Jornada Informativa para aclarar cualquier tipo de duda que pueda derivarse de la aplicación del convenio firmado el pasado 25 de Julio de 2018 entre UPM y los Sindicatos CC.OO. y UGT.

 

Presentación: Sr. Mariano Domingo Baltá, Dr. General de UPM.

Impartición: Sra. Marisol Morales, Abogada, Responsable del Dpt. Jurídico-laboral de UPM. 

Fecha: martes, día 23 de octubre de 2018

Horario: de 10:00h a 11:30h.

Lugar: sede de UPM, Via Laietana 32, (edificio de Foment del Treball).

 

La Jornada es gratuita para los socios de UPM.

No Socios: 30 € (Abonar antes del día 19 de octubre en la cta. cte. ES04 2100 3290 4725 00036153)

INSCRIPCIONES:

 

https://upm.org/event-directory/jornada-convenio-industria-siderometalurgica-2018-2019/

 

Esperamos que la información sea de vuestro interés.

 

Un cordial saludo.

 

 

 

 


CIRCULAR 63-2018 PROHIBICIÓN EUROPEA DE COMERCIALIZAR BOMBILLAS HALÓGENAS

Estimados Asociados / as, 

Mediante la presente circular se informa que el 1 de septiembre entra en vigor la prohibición Europea (Directiva ErP 244/2009, reglamentación que desde el año 2009 ha plasmado la desaparición gradual del mercado de las fuentes de luz ineficientes desde el punto de vista energético) de comercializar bombillas halógenas que hayan sido fabricadas después del 31 de agosto de 2018 y en su lugar se aumentará la producción de las bombillas LED ya que son más eficientes y sostenibles.

Adjuntamos la documentación con la información correspondiente.

 

Esperamos que esta información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 62-2018 UPM - Firma del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Provin

Estimados Asociados / as,

Mediante la presente circular se informa que el miércoles 25 de julio de 2018, La Unión Patronal Metalúrgica y los Sindicatos CCOO y UGT, en la sede de UPM, procedieron a la firma de los textos del Convenio Colectivo para la industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona, ​​en catalán y en castellano, así como, las tablas y anexos salariales vigentes para los años 2018-2019.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 61-2018 ALEGACIONES PRESENTADAS POR FENIE AL BORRADOR DE MODIFICACIÓN DEL CTE

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente circular os adjuntamos la información remitida al Ministerio de Fomento con las alegaciones al documento:

“AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006 DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN”.

 FEGICAT ha analizado también la normativa y está de acuerdo con las aportaciones que realiza FENIE. Os adjuntamos el documento presentado para que estéis al día de la situación.

 

Esperamos que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.  


Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 60-2018 AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS

Estimados Asociados / as,

 Mediante la presente Circular os informamos que el pasado 28 de julio, se publicó en el BOE el documento “Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2018 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.”

Cuyo enlace es el siguiente:

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-B-2018-39378.pdf

 

Los puntos más destacables de este documento son los siguientes:

 

 • El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa, finalizará el día 2 de octubre de 2018, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.
 • Los beneficiarios deben ser pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente.
 • Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

NOTA INF. 19-2018: REAL DECRET DEROGACIÓ DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE QUALITAT I SEGURETAT INDUSTRIAL

Benvolguts Associats / es,

Mitjançant la present Circular us informem que, actualment, es troba en Informació Pública el Reial Decret pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

Els punts a destacar són:

Queda derogats 9 reials decrets i 14 ordres ministerials, entre ells:

 • Reial Decret 363/1984, de 22 de febrer, complementari del Reial Decret 3089/1982, de 15 d'octubre, que va establir la subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció.
 • Reial Decret 358/1985, de 23 de gener, pel qual s'estableix la subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.

 

 • Reial Decret 2605/1985, de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
 • Reial Decret 1939/1986, de 6 de juny, pel qual es declaren d'obligat compliment les especificacions tècniques dels cables conductors nus d'alumini-acer, alumini homogeni i alumini comprimit i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.
 • Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/936 / CEE sobre aparells de gas.
 • Ordre de 15 d'abril de 1985 sobre normes tècniques de les aixetes sanitàries per utilitzar en locals d'higiene corporal, cuines i safareigs i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia.

 • Ordre de 7 de juny de 1988 per la qual s'aproven diverses instruccions tècniques complementàries del Reglament d'aparells que Utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 17 de novembre de 1988 per la qual es modifica el termini d'entrada en vigor de les instruccions tècniques complementàries MIE-AG 1 i MIE-AG 2 del Reglament d'aparells que Utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 15 de desembre de 1988, per la qual s'aproven diverses instruccions tècniques complementàries del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 5 de juliol de 1989 per la qual s'amplia el termini d'entrada en vigor de les instruccions tècniques complementàries MIE-AG1 i MIE-AG2 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible.
 • Ordre de 30 de juliol de 1990, (B.O.E. 8-08-90) per la qual es modifica la Instrucció tècnica complementària MIE-AG7 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible per adaptar-la al progrés tècnic.
 • Ordre de 15 de febrer de 1991, (B.O.E. 26-02-91), per la qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries MIE-AG6 i MIE-AG11 del Reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustible per adaptar-les al progrés tècnic.

Es modifiquen 9 Reials decrets, entre ells:

 1. Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

A les parts:

 • Redacció article 14 "Especificacions particulars de les empreses subministradores"
 • Definició de "Xarxes de distribució privades", ITC-BT 01
 • Lletra e) del punt 5.4 de la ITC-BT 04 "Documentació i posada en servei de les instal·lacions"
 • Primer paràgraf del punt 1.2 i 2.2 de les ITC-BT 13 "Instal·lacions d'enllaç. Caixes generals de protecció "
 1. Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 1. Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01-23.
 1. Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11
 • Es modifica el punt 1 "Objecte" i el punt 3 "Disseny i execució de la instal·lació" de la ITC-ICG 05 "Estacions de servei per a vehicles a gas".
 1. Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
 • Es modifica el segon paràgraf de l'article 6 "Autorització i comunicació d'instal·lacions, modificacions i posada en servei."
 1. Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 03 «Instal·lacions petrolíferes per a ús propi».
 • Es modifica el primer paràgraf del capítol VIII "Comunicació d'instal·lacions".
 1. Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes.
 • Es modifica l'apartat 14.1 "Comunicació o sol·licitud d'inscripció en el registre de les instal·lacions.

S’adjunta l’enllaç i el propi document per a la lectura del mateix. Real Decreto.

 

FEGICAT està treballant amb CONAIF amb l’objectiu de revisar la documentació i presentar les al·legacions que siguin necessàries. En aquest sentit, si analitzeu la documentació i creieu convenient aportar els vostres comentaris, quedem a la vostra disposició per tal d’incorporar-los al text final.

 

Podeu enviar els vostres comentaris a fegicat@fegicat.com., abans del 17 de setembre de 2018.

 

Rebi una cordial salutació.

 


Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 59-2018 La Crisis De Los Oficios

Estimados Asociados / as,

 

Mediante la presente Circular os adjuntamos una noticia relacionada con la problemática que se encuentran las empresas instaladoras, las energías renovables requieren cada vez perfiles profesionales más tecnificados, el sector vive una revolución que irá al alza y para hacerle frente hay que reciclar los profesionales que ya trabajan y formar bien los que venden. Las nuevas tecnologías, las energías renovables, la eficiencia energética o los puntos de recarga de vehículo eléctrico suponen una transformación que requiere mano de obra calificada pero también tecnificada.

La domótica ha modernizado la imagen del sector, pero no lo suficiente para atraer a los jóvenes, el sector pide facilidades para extender la FP dual.

Conseguir mano de obra calificada es cada vez más urgente, porque está limitando el crecimiento de muchas empresas y aún lo hará más en el futuro.

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1424335-la-falta-de-personal-obliga-a-dir-no.html 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 58-2018 DOSSIER LÍNEAS DE TRABAJO IDAE - FENIE

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os informamos que FENIE y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) han elaborado de forma conjunta el “Dossier Líneas de trabajo IDAE - FENIE”.

Adjuntamos el dossier en PDF.

En este podréis encontrar un resumen ilustrativo de las siguientes líneas de trabajo:

 • LÍNEA DE FINANCIACIÓN “ICO-IDAE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017-2018”

  o Plan Renove de ahorro y eficiencia energética en comercio

  o Plan Renove de ahorro y eficiencia energética en hostelería

 • PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO (FEDER -POCS 2014-2020)
 • PARA LA RENOVACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (FEDER -POCS 2014-2020)

 

Además de para su consulta, os facilitamos este documento con el objetivo de que participéis activamente en su difusión y os sirva de apoyo en el asesoramiento técnico de vuestros asociados, los cuales podrán beneficiarse de las citadas líneas de financiación.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 57-2018 PRIMERA SUBASTA DE LICENCIAS 5G EN ESPAÑA

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os informamos que los compañeros de AMIITEL (Asociación Madrileña de Integradores de Telecomunicaciones) han publicado una nota de prensa con motivo de la celebración de la primera subasta de licencias 5G en España.

Adjuntamos el texto para que podáis profundizar en la noticia.

Igualmente, podéis encontrar el contenido en la web de AMIITEL:

https://amiitel.org/se-celebra-la-primera-subasta-de-licencias-5g-en-espana/

Y en la de FENIE:

http://www.fenie.es/se-celebra-la-primera-subasta-licencias-5g-espana/

 

Se celebra la primera subasta de licencias 5G en España

 • Los operadores han pujado hasta ofrecer 194 millones de euros, casi el doble del precio de salida

Se subastaron los 200 MHz disponibles en la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, divididos en bloques de 5 MHz, es decir, un total de 40 concesiones (licencias) de uso. El miércoles 18 de julio se llevaron a cabo cinco rondas de subasta con participación de los cuatro operadores admitidos (MOVISTAR, ORANGE, VODAFONE y MÁSMOVIL).

El precio de salida fue de 2,5 millones de euros por cada bloque de 5 MHz y las pujas de las operadoras fluctuaron entre 4,06 y 6,07 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los operadores deben de respetar el límite máximo de frecuencias de las que pueden disponer en la banda de 3,4-3,8 GHz, límite que no puede sobrepasar los 120 MHz.

 La subasta celebrada se enmarca en los procesos previstos en el Plan Nacional 5G 2018-2020 para el despliegue de esta tecnología.

Es de destacar que los plazos establecidos para el despliegue se están cumpliendo de forma escrupulosa.

Como se informó anteriormente, las subastas fueron convocadas el 26 de mayo de 2018; los operadores pudieron presentar solicitudes hasta el 29 de junio y la primera subasta se ha celebrado antes de plazo previsto que era el 20 de julio.

Las frecuencias comprendidas en la banda de los 3,4-3,8 GHz (3400-3800 MHz) ha sido identificada como la banda principal para la introducción de servicios basados en 5G en Europa y el Plan Nacional 5G contempla la licitación, con carácter prioritario, de 200 MHz de esa banda, los comprendidos entre los 3600-3800 MHz. La parte ya ocupada de la banda, la comprendida entre los 3.400 y los 3.600 MHZ, se reordenará, para que se facilite la prestación de servicios 5G, en bloques más grandes y contiguos.

 Todos los agentes implicados destacan que el 5G es el componente tecnológico más esencial en la digitalización de la sociedad; no sólo porque es el nuevo paradigma de las comunicaciones móviles sino, y, sobre todo, porque su despliegue permitirá el desarrollo del Internet de las cosas (IOT), el Big Data, la robótica o la realidad virtual. Sus efectos sobre la sociedad y la economía serán muy importantes en la próxima década.

 El Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), ha señalado en un comunicado, que esta primera jornada de la subasta ha sido todo un éxito.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 56-2018 CAMPAÑA AFME SOBRE INSTALACIONES DE BASES DE TOMA DE CORRIENTE EN HOTELES DE ESPAÑA

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os informamos de que AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico) ha lanzado una campaña de comunicación sobre las Instalaciones de bases de toma de corriente en hoteles de España.

Como podéis leer en la nota de prensa, “AFME ha detectado que se están instalando bases de toma de corriente con figuras no aceptadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en hoteles de nuestro país y lanza una campaña de sensibilización que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Federación Española de Organismos de Control (FEDAOC).”

El elemento central de la campaña se basa en la difusión de un folleto que detalla cuales son las figuras de las bases de toma de corriente permitidas en nuestro país, advirtiendo además que no pueden instalarse en España las bases de otros países, así como tampoco las bases que superponen varias figuras”.

 Con el objetivo de que podáis profundizar en la información, adjuntamos el citado folleto en PDF y os facilitamos el enlace a la nota de prensa completa, difundida en la web de FENIE: http://www.fenie.es/fenie-apoya-campana-comunicacion-lanzada-afme-la-instalacion-bases-toma-corriente-hoteles-espana/.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Circular 55-2018 PUBLICACIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA LA LIBERACIÓN DE LA BANDA DE LOS 700MHZ

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os informamos que el pasado 30 de junio, el gobierno publicó la hoja de ruta del proceso de autorización de la banda de los 700MHZ para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, más conocido como 5G.

El objetivo principal de este documento es marcar la hoja de ruta para la liberación de la franja de 700Mhz que actualmente está ocupada por las emisiones de TDT, para una vez quede liberada realizar la licitación de dicha banda, para que esta, sea ocupada para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, en este caso serán servicios de nueva tecnología conocidos como 5G.

 Para ello os adjuntamos el documento “Resumen sobre segundo dividendo Digital” desarrollado por FENIE, así como el documento “Mineco Hoja de Ruta banda 700” que fue publicado por parte del ministerio el pasado 30 de junio.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.

 


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Archivo adjunto

Circular 54-2018 NUEVA DIRECTIVA (UE) 2018957 SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os enviamos información relativa a la nueva Directiva (UE) 2018/957 sobre el Desplazamiento de Trabajadores, aportada por CONFEMETAL, a través de los dos documentos adjuntos:

 

 • “Modificación directiva desplazamiento trabajadores”
 • “Circular Directiva /UE) Desplazamiento de trabajadores”.

 

Esperando que la información sea de utilidad.

Reciba un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 53-2018 IV ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Estimados Asociados/as,

Mediante la presente Circular os adjuntamos el texto del “Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018, 2019 Y 2020”, firmado en la mañana del 5 de Julio 2018, por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, en la sede del Consejo Económico y Social de España. En los próximos días será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciban un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 52-2018 FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2018

Estimados asociados / as,

Mediante la presente Circular se le informa que la disposición adicional centésima vigésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018 (BOE número 161, del miércoles día 4 de julio de 2018), recoge la financiación de la formación profesional para el empleo, en los términos que se detallan en la documentación adjunta.

 

Esperamos que esta información sea de su interés.


Archivo adjunto

CIRCULAR 51-2018 Dividendo Digital

Estimados asociados / as,  

A través de esta Circular se le informa que el Ministerio de Economía y Empresa ha publicado la hoja de ruta del proceso de autorización de la banda de frecuencias de 700 MHz para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica. 

Esta se ha elaborado teniendo en cuenta las aportaciones recibidas a la consulta pública sobre el proceso, celebrada entre el 28 de noviembre de 2017 y el 19 de febrero de 2018, en la que se recibieron cerca de un centenar de contribuciones de las partes interesadas.  

Adjuntamos la información correspondiente y un enlace directo:

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9429907499c44610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

 

Cordialmente. 


Archivo adjunto

CIRCULAR 50-2018 Modificación Tipos Impositivos Gases Fluorados

Estimados asociados / as,

A través de esta Circular se informa que en el BOE del día 4 de julio se ha publicado la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018.

Entre otros tantos textos legales, la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha modificado el apartado "Once. Tipo impositivo" de la Ley 16/2013, de 29 de octubre por la que se aprobó el Impuesto sobre los gases Fluorados de efecto invernadero.

Esperamos que esta información sea de su interés.

Cordialmente.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Circular 49-2018 Justificación Aerotermia vs Solar térmica

Estimados/as,

 

Para su conocimiento, os adjuntamos una circular con información sobre la sustitución de la aportación solar mínima para la producción de agua caliente sanitaria y / o el calentamiento del agua de piscinas cubiertas en un edificio o de piscinas al aire libre por una bomba de calor aerotérmica y que hay que realizar los cálculos justificativos considerando cada una de las normativas vigentes: Código Técnico de la Edificación (CTE), RITE, Decreto de Eco eficiencia y Ordenanza solar municipal (si procede) .

Adjuntamos las pautas para realizar los cálculos correspondientes.

 

Atentamente. 


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Circular 48-2018 Acreditación_Titulación_Telecomunicaciones

Estimados / as,

Para su conocimiento, os adjuntamos una circular con información referente a la habilitación del ingeniero técnico de telecomunicación para actuar en instalaciones térmicas en los edificios.

Os adjuntamos a continuación la respuesta de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial y una publicación donde aparecen las titulaciones que pueden obtener el carnet de Rite.

Atentamente.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Circular 47-2018 Acreditación de la titulación al RITC

Estimados / as,

Para su conocimiento, os adjuntamos una circular con información referente a todos los instaladores que presentaron la declaración responsable para inscribirse en el RITC desde septiembre de 2017, debido a la avalancha de declaraciones presentadas en los últimos meses.

Adjuntamos a continuación el comunicado enviado por la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.

Atentamente.


Archivo adjunto

Circular 46-2018 Asesoramiento de una empresa instaladora habilitada

Estimados / as,

A través de esta circular os enviamos información sobre el asesoramiento de una empresa instaladora habilitada como punto imprescindible para tomar las decisiones más acertadas en función de las características de cada caso.

Deseamos que esta información sea de su interés.  

 

Un cordial saludo.


Archivo adjunto

CIRCULAR 45-2018: VII Jornada Sitges Autoconsumo, Energías Renovables y Alternativas

Estimados / as,  

A través de esta circular os enviamos información sobre la VII Jornada BioEconomic® Sitges 2018 "Autoconsumo, Energías Renovables y Alternativas" Nuevas oportunidades y financiación que tendrá lugar el próximo 15 de Junio ​​al Edificio Miramar de Sitges.

Se darán a conocer las nuevas oportunidades en Cataluña para las Energías Renovables, la Generación Distribuida, la Eficiencia Energética y el Autoconsumo.

Inscripción gratuita en la web: www.bioeconomic.cat  

Deseamos que esta información sea de su interés.  

 

Un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 44-2018 Reglamento de Seguridad para instalaciones Frigoríficas

Estimados compañeros,

 

Mediante la presente circular os remitimos las alegaciones realizadas por CONAIF al borrador del Proyecto de Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Recordamos que este proyecto estuvo en Información Pública hasta el 21 de mayo y las alegaciones se han realizado tras las propuestas recibidas por las asociaciones miembro, a las que agradecemos su colaboración, y la reunión de la comisión de frío.

 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.


Archivo adjunto

Archivo adjunto

Archivo adjunto

CIRCULAR 43-2018. ICAEN: Buscador de proyectos, ayudas y financiamiento

Estimadas / os,

Como ya os hemos informado las pasadas semanas, el Instituto Catalán de la Energía pone a su disposición el Buscador ICAEN.

Se trata de una herramienta que recoge proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables desarrollados con éxito y también actividades y recursos pedagógicos para sensibilizar y hacer difusión del buen uso de la energía en el ámbito educativo.

Por este motivo, os pedimos que, en caso de considerar de interés esta nueva herramienta, hagáis difusión en su web. 

http://icaen.gencat.cat/ca/recursos/cercador-energetic/

Además, también os recordamos que el ICAEN tiene un apartado específico para difundir todas las ayudas económicas y financiación disponible para proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables. Es un apartado de los más consultados. Por eso le ofrecemos, siempre que lo consideren oportuno, que también hagáis difusión en su web.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/

 

Cordialmente.


Circular 41-2018 IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS. TARIFA 2018

Circular 40-2018 Jornada “L’aplicació del RIPCI a Catalunya”

Circular 38-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I EL MINISTERI D’ENERGIA

Circular 37-2018 PROBLEMÀTICA R-32

Circular 36-2018 EQUIPS DE MESURA FOTOVOLTAICA

Circular 34-2018 REUNIÓ ENTRE FENIE I ÁLVARO NADAL MINISTRE D´ENERGIA I TURISME

Circular 33-2018 PIMEC. ENQUESTA AUTÒNOMS

Circular 31-2018 NdP Acord FirmaProfesional

Circular 30-2018 PRIMER CONGRÉS NACIONAL D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT A INSTAL·LACIONS E

Circular 29-2018 CONGRÉS SOM ELÈCTRICS

Circular 28-2018 AGREGACIÓ DE RECURSOS ENERGÈTICS DISTRIBUÏTS

Circular 27-2018 CERTIFICAT GASOS FLUORATS

Circular 26-2018 Escalfadors_v2

Circular 25-2018 LICITACIÓ D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED

Circular 24-2018 CONAIF PROGRAMA DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN HABITATGE

Circular 22-2018 PRESENTACIÓ SOBRE DIGITAL 2.0

Circular 20-2018 FEGECA- INFORME DEL SECTOR DE LA CALEFACCIÓ

Circular 19-2018 PERÍODE DE GARANTIA D’INSTAL·LACIONS

Circular 18-2018 TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL PER A PIMES

Circular 17-2018 MODEL PRESENTACIÓ DECLARACIÓ RECAPITULATIVA IMPOST GASOS FLUORATS

Circular 16-2018 CONVOCATÒRIA VAGA 8 DE MARÇ DE 2018

Circular 15-2018 INDICADORS ICT 2017

Circular 11-2018 REUNIÓ FENIE - DGEM

Circular 10-2018 GUIA SOBRE INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Circular 9-2018 r-32

Circular 8-2018 Comercialització equips

Circular 7-2018 Escalfadors

Circular 6-2018 Maxímetre

Circular 5-2018 Cartes Endesa II

Circular 4-2018 Modificació Reglament Gasos Fluorats

Circular 3-2018 Ajudes Rehabilitació Energètica

Circular 2-2018 RIPCI

Circular 75-2017 JORNADA PIMEC. LA PROSPECCIÓ DEL MERCAT DEL TREBALL. EINES PER ALS CENTRES DE FORMA

Circular 74-2017 RESTRICCIONS DE TRÀNSIT A L´ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Circular 73-2017 HOSPITECNIA - CURS ON-LINE D’INSTAL·LACIONS EN CENTRES SANITARIS

Circular 72-2017 NOTA D’ECONOMIA – INCIDÈNCIA DE L’ESCENARI POLÍTIC EN LA ACTIVITAT ECONÒMICA I EMP

Circular 71-2017 CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT D’AVALUCIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 70-2017 ENTREVISTA AL SR. RAÚL RODRÍGUEZ A LA REVISTA ALMAGRUPO

Circular 69-2017 AJUDES PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES

Circular 68-2017 CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Circular 67-2017 IV CONGRÉS RUBÍ BRILLA – MOBILITAT SOSTENIBLE

Circular 66-2017 ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Circular 65-2017 CONAIF PRESENTACIÓ D’UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA

Circular 64-2017 ENTRADA EN VIGOR DEL PLA MOVALT

Circular 63-2017 FECAVEM i AGIC-FERCA SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Circular 62-2017 ENTREVISTA SR. JAUME ALCAIDE A LA REVISTA PROINSTALACIONES

Circular 61-2017 ESCRIT DE CONAIF A LA SECRETARIA DE L’ESTAT D’HISENDA EN RELACIÓ A L’IMPOST DE GASO

Circular 60-2017 LLEI 62-017 REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM_2

Circular 58-2017 LEY 62-017 REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Circular 57-2017 SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO DE BANDA ANCHA

Circular 56-2017 CONAIF AMPLIACIÓ DE REFRIGERANTS AUTORITZATS

Circular 55-2017 LÍNIA DE FINANÇAMENT ICO-IDAE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Circular 53-2017 CARTA DE CONAIF A AMAZON Y RESPUESTA

Circular 52-2017 CORRECCIÓN ERRORES RIPCI

Circular 51-2017 CONVOCATÒRIA D’ATURADA PER DEMÀ 3 D’OCTUBRE DE 2017

Circular 50-2017 CONDEMNA LA VIOLÈNCIA EXERCIDA PER LES FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT

Circular 49-2017 SUBVENCIONS PER A SISTEMES D´EMMAGATZEMATGE D´ENERGIA ELÈCTRICA AMB BATERIES

Circular 48-2017 SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECOTIC I AGIC-FERCA

Circular 47-2017 RD 7062017 MI-IP 04 INSTAL·LACIONS PER A SUBMINISTRAMENT DE VEHÍCLES

Circular 46-2017 PROPERA CONVOCATÒRIA D´AJUTS A BATERIES PER AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

Circular 44-2017 EINA PER COMPLIR AMB EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

Circular 43-2017 JORNADA SECTORIAL GAS NATURAL

Circular 42-2017 REQUISITOS PARA MANIPULAR GASES MEDICINALES

Circular 41-2017 II CONVENIO ESTATAL DEL SECTOR DEL METAL

Circular 40-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS

Circular 39-2017 GUIA PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES D´ENERGIA SOSTENIBLE

Circular 38-2017 BASES REGULADORES SUBVENCIONS BATERIES

Circular 37-2017 FENÍE ENERGÍA CURS ASSESSOR ENERGÈTIC BARCELONA

Circular 36-2017 AIGÜES DE BARCELONA - DÍPTICS

Circular 35-2017 CURS UTILITZACIÓ EQUIPS MESURA

Circular 34-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 33-2017 CONVOCATÒRIA AJUDES RENOVACIÓ D’ENLLUMENAT EXTERIOR

Circular 32-2017 FENÍE ENERGÍA. DA VALOR A TU NEGOCIO

Circular 31-2017 Guia Pla MOVEA

Circular 30-2017 Denúncia CNMC

Circular 29-2017 ANULACIÓ DE LA COMUNICACIO DELS DRETS D’EXTENSIO

Circular 28-2017 AJUDES PER L’AUTOCONSUM

Circular 27-2017 CNMC ANULACIÓN APARTADO 3 Art.25 RD1048-2013

Circular 26-2017 PLAN MOVEA 2017 RD 617-2017

Circular 25-2017 INTERVENCIÓ DE RAÚL RODRÍGUEZ A ELS MATINSTV3

Circular 24-2017 SOLARTRADEX. AUTOCONSUM COMPARTIT. COM EL DESENVOLUPEM

Circular 23-2017 RESUM RD 513-2017 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 22-2017 SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Circular 21-2017 APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Circular 20-2017 MODIFICACIÓ PROCEDIMENT BÀSIC D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Circular 19-2017 AJUDES DE L´IDAE 2017

Circular 18-2017 NOTA PREMSA CONAIF SENTENCIA TRIBUNAL SUPREM

Circular 17-2017 RD 115-2017 MANIPULACIÓ GASOS

Circular 16-2017 Proves de Cellnex a Collserola

Circular 15-2017 Procediment ICT

Circular 14-2017 EolicCAT Invitació IX Edició de la Festa del Vent

Circular 13-2017 ABAST DE L´ÀMBIT MATERIAL DE L´ACTIVITAT D´INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Circular 12-2017 MODIFICACIONS EN EL CONTROL DEL TEMPS DE TREBALL

Circular 11-2017 Fotografies V La Trobafira

Circular 10-2017 ANTONIO CAÑETE-PIMEC_CANAL TARONJA CENTRAL

Circular 09-2017 CONSTRUMAT 2017_23-26 maig

Circular 08-2017 ACCO. ESTUDI ACCÉS DADES CONSUM ELÈCTRIC DELS COMPTADORS DIGITALS

Circular 07-2017 ACCO. JORNADA ACCESO DATOS CONSUMO ELECTRICO

Circular 06-2017 SENTÈNCIA TS EN EL RECURS INTERPOSAT PER CONAIF CONTRA EL RD 984-2015

Circular 05-2017 GN FENOSA. MILLORA CAMPANYES SEGMENTADES EN VIGOR

Circular 04-2017 AGIC i FERCA segellen la seva unió a la V Trobafira

Circular 03-2017 JORNADA D´AUTOCONSUM AMB BIOMASSA

Circular 02-2017 LA ROCA VILLAGE. VENDA PRIVADA PRIMAVERA 2017

Circular 01-2017 Maxímetre en comunitats de veinsFEGiCAT, Federació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya

La missión de FEGiCAT es la de dar soporte a las asociaciones que la forman con el objectivo de difundir nuevas lineas para mejorar la competitividad de las empresas instaladoras y canalizar iniciativas siendo el nexo entre empresas, profesionale y la administración generando un mercado integrado y equilibrado.

AEMAM AEMIFESA AICO ASSOCIACIÓ DE FRIGORISTES DE CATALUNYA (ASFRICAT) ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D´EMPRESARIS DE L´HOSPITALET DEL LLOBREGAT Gremi CRM Gremi de l´Anoia Gremi de Manresa Gremi de Vilafranca Gremi del Baix Llobregat Gremi del Garraf GREMI D´INSTAL·LADORS DE BARCELONA GREMI D´INSTAL·LADORS DE DELTEBRE GREMI D´INSTAL·LADORS DE FIGUERES (ADICAE) GREMI D´INSTAL·LADORS DE LLEIDA (AGRISEC) GREMI D´INSTAL·LADORS DE MONTSIÀ-AMPOSTA GREMI D´INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA GREMI D´INSTAL·LADORS DEL BAIX CAMP GREMI D´INSTAL·LADORS DEL MARESME GREMI D´INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL
Telf. 934 521 662
Fax: 934 510 203
c. Viladomat 174, 4ª plta · 08015 Barcelona · Spain


Aviso importante

Su navegador está obsoleto, muchas funcionalidades de la web no se verán correctamente.
Le recomendamos que actualice el navegador o que instale uno de estos dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome